تاریخ های برگزاری تور

ROXX ROYAL کوش آداسی

27,550,000
32,500,000
18,840,000
17,000,000

MELIKE کوش آداسی

28,590,000
34,260,000
18,760,000
17,000,000

SURTEL کوش آداسی

35,020,000
43,710,000
19,520,000
17,000,000

suhan360 کوش آداسی

36,150,000
47,490,000
19,900,000
17,000,000

BELMARE HOTEL کوش آداسی

41,820,000
53,920,000
29,730,000
17,000,000

CITYS HILL کوش آداسی

42,330,000
54,860,000
19,520,000
17,000,000

SIGNATURE BLUE کوش آداسی

43,710,000
56,940,000
19,900,000
17,000,000

GRAND BLUE SKY کوش آداسی

50,590,000
83,560,000
20,040,000
17,000,000

Fantasia Hotel De Luxe کوش آداسی

54,300,000
72,820,000
21,410,000
17,000,000

Labranda Ephesus Princess کوش آداسی

54,610,000
91,600,000
20,850,000
17,000,000

Ramada Resort Kusadasi کوش آداسی

56,190,000
87,180,000
22,170,000
17,000,000

RAMADA HOTEL & SUITE کوش آداسی

59,970,000
93,990,000
20,650,000
17,000,000

Infinity By Yelken کوش آداسی

60,720,000
82,270,000
22,170,000
17,000,000

SEALIGHT RESORT کوش آداسی

61,480,000
105,330,000
22,170,000
17,000,000

aria claros کوش آداسی

62,610,000
85,290,000
20,650,000
17,000,000

palmwings کوش آداسی

65,260,000
98,900,000
21,410,000
17,000,000

TUSAN کوش آداسی

65,640,000
113,640,000
20,650,000
17,000,000

KORUMAR DELUX کوش آداسی

68,280,000
98,900,000
22,920,000
17,000,000

LE BLEU کوش آداسی

71,430,000
98,400,000
21,410,000
17,000,000

Pine Bay کوش آداسی

72,440,000
116,290,000
22,920,000
17,000,000

LIBERTY GOLF & RESORT کوش آداسی

72,700,000
127,780,000
23,260,000
17,000,000

Palm Wings Ephesus Beach Resort کوش آداسی

74,330,000
114,020,000
22,170,000
17,000,000

Sunis Efes Royal کوش آداسی

74,330,000
131,030,000
22,920,000
17,000,000

Aqua Fantasy کوش آداسی

78,110,000
108,350,000
22,920,000
17,000,000

korumar ephesus کوش آداسی

98,520,000
147,280,000
22,920,000
17,000,000

تاریخ های برگزاری تور

ROXX ROYAL
 • دو تخته: 27,550,000
 • یک تخته: 32,500,000
 • کودک با تخت: 18,840,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
MELIKE
 • دو تخته: 28,590,000
 • یک تخته: 34,260,000
 • کودک با تخت: 18,760,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
SURTEL
 • دو تخته: 35,020,000
 • یک تخته: 43,710,000
 • کودک با تخت: 19,520,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
suhan360
 • دو تخته: 36,150,000
 • یک تخته: 47,490,000
 • کودک با تخت: 19,900,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
BELMARE HOTEL
 • دو تخته: 41,820,000
 • یک تخته: 53,920,000
 • کودک با تخت: 29,730,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
CITYS HILL
 • دو تخته: 42,330,000
 • یک تخته: 54,860,000
 • کودک با تخت: 19,520,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
SIGNATURE BLUE
 • دو تخته: 43,710,000
 • یک تخته: 56,940,000
 • کودک با تخت: 19,900,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
GRAND BLUE SKY
 • دو تخته: 50,590,000
 • یک تخته: 83,560,000
 • کودک با تخت: 20,040,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Fantasia Hotel De Luxe
 • دو تخته: 54,300,000
 • یک تخته: 72,820,000
 • کودک با تخت: 21,410,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Labranda Ephesus Princess
 • دو تخته: 54,610,000
 • یک تخته: 91,600,000
 • کودک با تخت: 20,850,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Ramada Resort Kusadasi
 • دو تخته: 56,190,000
 • یک تخته: 87,180,000
 • کودک با تخت: 22,170,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
RAMADA HOTEL & SUITE
 • دو تخته: 59,970,000
 • یک تخته: 93,990,000
 • کودک با تخت: 20,650,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Infinity By Yelken
 • دو تخته: 60,720,000
 • یک تخته: 82,270,000
 • کودک با تخت: 22,170,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
SEALIGHT RESORT
 • دو تخته: 61,480,000
 • یک تخته: 105,330,000
 • کودک با تخت: 22,170,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
aria claros
 • دو تخته: 62,610,000
 • یک تخته: 85,290,000
 • کودک با تخت: 20,650,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
palmwings
 • دو تخته: 65,260,000
 • یک تخته: 98,900,000
 • کودک با تخت: 21,410,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
TUSAN
 • دو تخته: 65,640,000
 • یک تخته: 113,640,000
 • کودک با تخت: 20,650,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
KORUMAR DELUX
 • دو تخته: 68,280,000
 • یک تخته: 98,900,000
 • کودک با تخت: 22,920,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
LE BLEU
 • دو تخته: 71,430,000
 • یک تخته: 98,400,000
 • کودک با تخت: 21,410,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Pine Bay
 • دو تخته: 72,440,000
 • یک تخته: 116,290,000
 • کودک با تخت: 22,920,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
LIBERTY GOLF & RESORT
 • دو تخته: 72,700,000
 • یک تخته: 127,780,000
 • کودک با تخت: 23,260,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Palm Wings Ephesus Beach Resort
 • دو تخته: 74,330,000
 • یک تخته: 114,020,000
 • کودک با تخت: 22,170,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Sunis Efes Royal
 • دو تخته: 74,330,000
 • یک تخته: 131,030,000
 • کودک با تخت: 22,920,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
Aqua Fantasy
 • دو تخته: 78,110,000
 • یک تخته: 108,350,000
 • کودک با تخت: 22,920,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
korumar ephesus
 • دو تخته: 98,520,000
 • یک تخته: 147,280,000
 • کودک با تخت: 22,920,000
 • کودک بدون تخت: 17,000,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات