تاریخ های برگزاری تور

AZIMUT سنت پترزبورگ

AEROSTAR مسکو

50,185,000
67,265,000
48,965,000
34,935,000

RADISSON NEVSKY سنت پترزبورگ

Brosko Hotel Arbat مسکو

55,675,000
74,585,000
54,455,000
34,935,000

AZIMUT سنت پترزبورگ

azimut olympic مسکو

58,115,000
76,415,000
56,895,000
34,935,000

SOLO SOKOS PALACE BRIDGE سنت پترزبورگ

Hilton Moscow Leningradskaya مسکو

69,705,000
86,785,000
68,485,000
34,935,000

تاریخ های برگزاری تور

AZIMUT - AEROSTAR
 • دو تخته: 50,185,000
 • یک تخته: 67,265,000
 • کودک با تخت: 48,965,000
 • کودک بدون تخت: 34,935,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
RADISSON NEVSKY - Brosko Hotel Arbat
 • دو تخته: 55,675,000
 • یک تخته: 74,585,000
 • کودک با تخت: 54,455,000
 • کودک بدون تخت: 34,935,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
AZIMUT - AEROSTAR - azimut olympic
 • دو تخته: 58,115,000
 • یک تخته: 76,415,000
 • کودک با تخت: 56,895,000
 • کودک بدون تخت: 34,935,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
SOLO SOKOS PALACE BRIDGE - Hilton Moscow Leningradskaya
 • دو تخته: 69,705,000
 • یک تخته: 86,785,000
 • کودک با تخت: 68,485,000
 • کودک بدون تخت: 34,935,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات