اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

اهراب تبریز

550,000
680,000
245,000
250,000

ائل آی تبریز

560,000
700,000
240,000
250,000

استقبال تبریز

660,000
780,000
260,000
250,000

آزادی تبریز

680,000
770,000
310,000
250,000

پارس ائل گلی تبریز

860,000
930,000
400,000
250,000

کایا لاله پارک تبریز

960,000
1,040,000
460,000
250,000

تاریخ های برگزاری تور

اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 550,000
 • سه تخته: 680,000
 • شب اضافه: 245,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 560,000
 • سه تخته: 700,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 660,000
 • سه تخته: 780,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 770,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 860,000
 • سه تخته: 930,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 960,000
 • سه تخته: 1,040,000
 • شب اضافه: 460,000
 • کودک بدون تخت: 250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

2 شب و 3 روز اقامت همراه با صبحانه

قطار رفت و برگشت

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 20.000 تومان می باشد.