پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

پارت اصفهان

1,600,000
1,600,000
1,550,000
1,200,000

سنتی اصفهان

1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,200,000

خواجو اصفهان

1,800,000
1,750,000
1,750,000
1,200,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,860,000
1,860,000
1,850,000
1,200,000

آسمان اصفهان

2,140,000
2,140,000
2,100,000
1,200,000

پارسیان کوثر اصفهان

2,240,000
2,200,000
2,200,000
1,200,000

عباسی اصفهان

2,525,000
2,525,000
2,500,000
1,200,000

تاریخ های برگزاری تور

پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خواجو
 • دو تخته: 1,800,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,860,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • کودک با تخت: 2,100,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 2,240,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 2,525,000
 • سه تخته: 2,525,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.