سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

سنتی ترمه یزد

490,000
450,000
450,000
200,000

سنتی خوان دوحد یزد

650,000
650,000
620,000
200,000

لاله یزد

720,000
700,000
700,000
200,000

ارگ جدید یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

باغ مشیرالممالک یزد

990,000
990,000
950,000
200,000

داد یزد

1,020,000
1,020,000
1,000,000
200,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی ترمه
 • دو تخته: 490,000
 • سه تخته: 450,000
 • کودک با تخت: 450,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی خوان دوحد
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 620,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 700,000
 • کودک با تخت: 700,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 990,000
 • سه تخته: 990,000
 • کودک با تخت: 950,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,020,000
 • سه تخته: 1,020,000
 • کودک با تخت: 1,000,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10 درصد هزینه بلیت می باشد.