ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

ساسان شیراز   صبحانه

2,420,000
2,400,000
2,400,000
1,450,000

ارگ شیراز   صبحانه

2,570,000
2,550,000
2,550,000
1,450,000

الیزه شیراز   صبحانه

2,980,000
2,950,000
2,950,000
1,450,000

چمران شیراز   صبحانه

3,410,000
3,410,000
3,370,000
1,450,000

زندیه شیراز   صبحانه

3,530,000
3,500,000
3,500,000
1,450,000

بزرگ شیراز   صبحانه

3,650,000
3,600,000
3,600,000
1,450,000

تاریخ های برگزاری تور

ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,570,000
 • سه تخته: 2,550,000
 • کودک با تخت: 2,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الیزه
 • دو تخته: 2,980,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 3,410,000
 • سه تخته: 3,410,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زندیه
 • دو تخته: 3,530,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,650,000
 • سه تخته: 3,600,000
 • کودک با تخت: 3,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 3شب و 4روز اقامت همراه با صبحانه
 • پرواز رفت و برگشت

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان می باشد.