رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

رویال قشم

2,950,000
2,920,000
2,900,000
2,250,000

شهریار قشم

3,080,000
3,050,000
3,000,000
2,250,000

سینگو قشم

3,205,000
3,160,000
3,160,000
2,250,000

آتامان قشم

3,280,000
3,200,000
3,200,000
2,250,000

آرتا قشم

3,360,000
3,330,000
3,300,000
2,250,000

ساحلی خلیج فارس قشم

3,430,000
3,400,000
3,370,000
2,250,000

تاریخ های برگزاری تور

رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,920,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شهریار
 • دو تخته: 3,080,000
 • سه تخته: 3,050,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 3,205,000
 • سه تخته: 3,160,000
 • کودک با تخت: 3,160,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 3,280,000
 • سه تخته: 3,200,000
 • کودک با تخت: 3,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 3,360,000
 • سه تخته: 3,330,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 3,430,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,370,000
 • کودک بدون تخت: 2,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان می باشد.