پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

پرشیا اصفهان

650,000
650,000
600,000
270,000

زهره اصفهان

950,000
950,000
900,000
270,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,110,000
1,110,000
1,100,000
270,000

آسمان اصفهان

1,330,000
1,330,000
1,300,000
270,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,450,000
1,450,000
1,400,000
270,000

عباسی اصفهان

1,700,000
1,700,000
1,600,000
270,000

تاریخ های برگزاری تور

پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • کودک با تخت: 600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
زهره
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,110,000
 • سه تخته: 1,110,000
 • کودک با تخت: 1,100,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • کودک با تخت: 1,400,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,700,000
 • سه تخته: 1,700,000
 • کودک با تخت: 1,600,000
 • کودک بدون تخت: 270,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • اتوبوس رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال رایگان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.