سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

سان رایز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,240,000
4,100,000
4,100,000
2,100,000

تعطیلات کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,330,000
4,200,000
4,200,000
2,100,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,440,000
4,300,000
4,300,000
2,100,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,580,000
2,380,000
4,450,000
2,100,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

4,750,000
4,620,000
4,620,000
2,100,000

لیلیوم کیش   صبحانه ترانسفر استقبال

5,150,000
5,000,000
5,000,000
2,100,000

پانوراما کیش   صبحانه،ترانسفر استقبال

5,550,000
5,420,000
5,420,000
2,100,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

6,950,000
6,800,000
6,800,000
2,100,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

7,750,000
7,590,000
7,590,000
2,100,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت ،اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

10,450,000
10,310,000
10,300,000
2,100,000

تاریخ های برگزاری تور

سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سان رایز
 • دو تخته: 4,240,000
 • سه تخته: 4,100,000
 • کودک با تخت: 4,100,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,330,000
 • سه تخته: 4,200,000
 • کودک با تخت: 4,200,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 4,440,000
 • سه تخته: 4,300,000
 • کودک با تخت: 4,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 4,580,000
 • سه تخته: 2,380,000
 • کودک با تخت: 4,450,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 4,750,000
 • سه تخته: 4,620,000
 • کودک با تخت: 4,620,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پانوراما
 • دو تخته: 5,550,000
 • سه تخته: 5,420,000
 • کودک با تخت: 5,420,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 6,950,000
 • سه تخته: 6,800,000
 • کودک با تخت: 6,800,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 7,750,000
 • سه تخته: 7,590,000
 • کودک با تخت: 7,590,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 10,450,000
 • سه تخته: 10,310,000
 • کودک با تخت: 10,300,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 4شب و 5روز اقامت 
 • صبحانه،ناهار(طبق سرویس هتل)
 • ترانسفر

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال 300.000 تومان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.