سنتی مظفر یزد

1,210,000
1,200,000
180,000
850,000

لاله یزد

1,290,000
1,250,000
220,000
850,000

ارگ جدید یزد

1,360,000
1,330,000
255,000
850,000

داد یزد

1,390,000
1,360,000
270,000
850,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,420,000
1,400,000
285,000
850,000

سنتی مظفر یزد

1,210,000
1,200,000
180,000
850,000

لاله یزد

1,290,000
1,250,000
220,000
850,000

ارگ جدید یزد

1,360,000
1,330,000
255,000
850,000

داد یزد

1,390,000
1,360,000
270,000
850,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,420,000
1,400,000
285,000
850,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,290,000
 • سه تخته: 1,250,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,360,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • شب اضافه: 255,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,390,000
 • سه تخته: 1,360,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,420,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 285,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,290,000
 • سه تخته: 1,250,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,360,000
 • سه تخته: 1,330,000
 • شب اضافه: 255,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,390,000
 • سه تخته: 1,360,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,420,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 285,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات