ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

ائل آی تبریز

1,690,000
1,670,000
150,000
1,500,000

اهراب تبریز

1,750,000
1,720,000
180,000
1,500,000

استقبال تبریز

1,770,000
1,750,000
190,000
1,500,000

آزادی تبریز

1,830,000
1,800,000
230,000
1,500,000

پارس ائل گلی تبریز

2,010,000
1,990,000
330,000
1,500,000

کایا لاله پارک تبریز

2,130,000
2,100,000
390,000
1,500,000

تاریخ های برگزاری تور

ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ائل آی
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,670,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اهراب
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,720,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
استقبال
 • دو تخته: 1,770,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آزادی
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارس ائل گلی
 • دو تخته: 2,010,000
 • سه تخته: 1,990,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کایا لاله پارک
 • دو تخته: 2,130,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.