سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

سنتی اصفهان

1,190,000
1,150,000
110,000
1,050,000

پارت اصفهان

1,250,000
1,230,000
185,000
1,050,000

آسمان اصفهان

1,320,000
1,300,000
280,000
1,050,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,350,000
130,000
290,000
1,050,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,470,000
1,450,000
390,000
1,050,000

عباسی اصفهان

1,550,000
1,500,000
430,000
1,050,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 1,190,000
 • سه تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارت
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,230,000
 • شب اضافه: 185,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,350,000
 • سه تخته: 130,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,470,000
 • سه تخته: 1,450,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 430,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.