اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

اطلس شیراز

2,190,000
2,150,000
170,000
1,850,000

ارگ شیراز

2,250,000
2,230,000
210,000
1,850,000

آریو برزن شیراز

2,300,000
2,270,000
240,000
1,850,000

چمران شیراز

2,750,000
2,700,000
450,000
1,850,000

بزرگ شیراز

3,100,000
3,100,000
600,000
1,850,000

ساسان شیراز

21,150,000
2,120,000
150,000
1,850,000

تاریخ های برگزاری تور

اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اطلس
 • دو تخته: 2,190,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 170,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • شب اضافه: 240,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • شب اضافه: 450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • شب اضافه: 600,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 21,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.