سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

سینگو قشم

1,870,000
1,850,000
150,000
1,550,000

ساحلی خلیج فارس قشم

2,100,000
2,100,000
260,000
1,550,000

پرشیا قشم

2,150,000
21,250,000
290,000
1,550,000

آرتا قشم

2,200,000
2,150,000
300,000
1,550,000

آرتا قشم   روبه دریا

2,300,000
2,150,000
320,000
1,550,000

تاریخ های برگزاری تور

سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پرشیا
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 21,250,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,200,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 2,300,000
 • سه تخته: 2,150,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,550,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 2شب و 3 روز اقامت همراه با صیبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10 درصد هزینه بلیت می باشد.