تاریخ های برگزاری تور

پرشیا قشم   صبحانه

1,320,000
1,300,000
260,000
950,000

سینگو قشم   صبحانه

1,450,000
1,420,000
270,000
950,000

ساحلی خلیج فارس قشم   صبحانه

1,560,000
1,540,000
280,000
950,000

آرتا قشم   صبحانه

1,600,000
1,600,000
310,000
950,000

آرتا قشم   روبه دریا

1,680,000
1,650,000
330,000
950,000

تاریخ های برگزاری تور

پرشیا
 • دو تخته: 1,320,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سینگو
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساحلی خلیج فارس
 • دو تخته: 1,560,000
 • سه تخته: 1,540,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,600,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرتا
 • دو تخته: 1,680,000
 • سه تخته: 1,650,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات