تاریخ های برگزاری تور

آپادانا بندرعباس

1,180,000
1,150,000
140,000
750,000

ایران بندرعباس

1,220,000
1,200,000
150,000
750,000

هما بندرعباس

1,295,000
1,270,000
190,000
750,000

هرمز بندرعباس

1,950,000
1,920,000
300,000
750,000

تاریخ های برگزاری تور

آپادانا
 • دو تخته: 1,180,000
 • دو تخته: 1,150,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,220,000
 • دو تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,295,000
 • دو تخته: 1,270,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هرمز
 • دو تخته: 1,950,000
 • دو تخته: 1,920,000
 • شب اضافه: 300,000
 • کودک بدون تخت: 750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات