شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,330,000
400,000
1,950,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,480,000
2,450,000
800,000
1,950,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,640,000
2,600,000
690,000
1,950,000

فلامینگو کیش   صبحانه،بازار يک نوبت،سرو چاي داخل اتاق،ترانسفر رفت و برگشت

2,800,000
2,770,000
850,000
1,950,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,950,000
2,930,000
990,000
1,950,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,990,000
2,970,000
1,050,000
1,950,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,570,000
3,550,000
1,580,000
1,950,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

4,150,000
4,120,000
2,200,000
1,950,000

داریوش کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

4,250,000
4,220,000
2,230,000
1,950,000

تاریخ های برگزاری تور

شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,330,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,450,000
 • شب اضافه: 800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,640,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • شب اضافه: 690,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,800,000
 • سه تخته: 2,770,000
 • شب اضافه: 850,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,930,000
 • شب اضافه: 990,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,970,000
 • شب اضافه: 1,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,570,000
 • سه تخته: 3,550,000
 • شب اضافه: 1,580,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 4,150,000
 • سه تخته: 4,120,000
 • شب اضافه: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داریوش
 • دو تخته: 4,250,000
 • سه تخته: 4,220,000
 • شب اضافه: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت 
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان می باشد.