آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

آذر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,960,000
1,960,000
150,000
1,650,000

سارینا مشهد   صبحانه

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

جواهری مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,100,000
2,100,000
200,000
1,650,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,120,000
2,100,000
210,000
1,650,000

کارن مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,140,000
2,140,000
220,000
1,650,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,320,000
2,320,000
310,000
1,650,000

الماس 1 مشهد   صبحانه

2,420,000
2,420,000
360,000
1,650,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,460,000
2,460,000
380,000
1,650,000

تاریخ های برگزاری تور

آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آذر
 • دو تخته: 1,960,000
 • سه تخته: 1,960,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهری
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,120,000
 • سه تخته: 2,100,000
 • شب اضافه: 210,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کارن
 • دو تخته: 2,140,000
 • سه تخته: 2,140,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,320,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس 1
 • دو تخته: 2,420,000
 • سه تخته: 2,420,000
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,460,000
 • سه تخته: 2,460,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

2 شب و 3روز اقامت 

صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)

 

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال 300.000 تومان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.