گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,150,000
2,120,000
2,120,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,250,000
2,230,000
2,230,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,280,000
2,250,000
2,250,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,500,000
2,500,000
2,500,000
1,700,000

فلامینگو کیش   صبحانه بازار يک نوبت سرو چاي داخل اتاق ترانسفر رفت و برگشت

2,720,000
2,700,000
2,700,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,750,000
2,720,000
2,720,000
1,700,000

لیلیوم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,450,000
3,430,000
3,430,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,720,000
3,700,000
3,700,000
1,700,000

مارینا پارک کیش   صبحانه،ناهار بوفه،ترانسفر رفت

6,050,000
6,000,000
6,000,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت اينترنت سرويس به مراکز خريد استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,250,000
6,210,000
6,210,000
1,700,000

تاریخ های برگزاری تور

گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,120,000
 • کودک با تخت: 2,120,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,230,000
 • کودک با تخت: 2,230,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 2,280,000
 • سه تخته: 2,250,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,500,000
 • سه تخته: 2,500,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فلامینگو
 • دو تخته: 2,720,000
 • سه تخته: 2,700,000
 • کودک با تخت: 2,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,750,000
 • سه تخته: 2,720,000
 • کودک با تخت: 2,720,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لیلیوم
 • دو تخته: 3,450,000
 • سه تخته: 3,430,000
 • کودک با تخت: 3,430,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,720,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 3,700,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مارینا پارک
 • دو تخته: 6,050,000
 • سه تخته: 6,000,000
 • کودک با تخت: 6,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,250,000
 • سه تخته: 6,210,000
 • کودک با تخت: 6,210,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات