• قیمت: ۲۹۹۰یورو+۳/۹۹۰/۰۰۰تومان
  • تاریخ برگزاری : 1396/12/29

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک با تخت (4 تا 11 سال) کودک با تخت (2 تا 4 سال)
BB ۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۲۹۹۰ یورو ۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۴۹۹۰ یورو ۳/۵۹۰/۰۰۰ تومان + ۲۹۹۰ یورو ۳/۵۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۲۹۰ یورو

1.نرخ کودک زیر2سال 990/000 تومان می باشد.

2.شرایط کنسلی درزمان ثبت نام مشخص می گردد.

3.پرداخت50%مبلغ توردرهنگام ثبت نام الزامی می باشد.

4.درصورت افزایش نرخ بلیت هواپیما قبل از حرکت تور،تفاوت آن از مسافردریافت خواهدشد.

5.ضمانت بازگشت به ازای هرنفر40میلیون تومان وجه نقدیاضمانت بانکی به همین مبلغ می باشد.

6.درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را برای صدورویزانخواهدداشت وپس از کسر مبلغ 150یوروالباقی مبلغ مسترد می گردد.

7.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروج ازکشور برعهده مسافر می باشد،در غیراینصورت مسئول هزینه های مربوط خواهد شد.