• قیمت: ۲/۲۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۹۹۰ یورو
  • مدت : ۹روز و ۸ شب
  • تاریخ برگزاری : 1396/09/14
  • فرانسه و ایتالیا 9روز و 8 شب: دانلود

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته کودک با تخت (4 تا 11 سال) کودک بدون تخت (۲ تا 4 سال)
۲/۲۹۰/۰۰۰ + ۱۸۹۰ یورو ۲/۲۹۰/۰۰۰ + ۲۸۹۰ یورو ۲/۰۹۰/۰۰۰ + ۱۸۹۰ یورو ۲/۰۹۰/۰۰۰ + ۷۹۰ یورو

توضیحات تور فرانسه و ایتالیا 9 روز و 8 شب

1.نرخ کودک زیر2سال 10%بزرگسال می باشد

2.شرایط کنسلی درزمان ثبت نام مشخص می گردد.

3.پرداخت50%مبلغ توردرهنگام ثبت نام الزامی می باشد.

4.درصورت افزایش نرخ بلیت هواپیما قبل از حرکت تور،تفاوت آن از مسافردریافت خواهدشد.

5.ضمانت بازگشت به ازای هرنفر40میلیون تومان وجه نقدیاضمانت بانکی به همین مبلغ می باشد.

6.درصورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرکت هیچ تعهدی را برای صدورویزانخواهدداشت وپس از کسر مبلغ 150یوروالباقی مبلغ مسترد می گردد.

7.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروج ازکشور برعهده مسافر می باشد،در غیراینصورت مسئول هزینه های مربوط خواهد شد.