تعیین بودجه تولید و اشتغال گردشگری

8 هزار میلیارد ریال سهم تولید و اشتغال گردشگری   مطابق با گزارشی که یکی از خبرنگاران ما تهیه کرده […]