10500 گردشگر در موزه فرش

موزه فرش مورد بازدید 10500 گردشگر   پریسا بیضایی رئیس موزه فرش ایران در مقابل گزارشگران حاضر شد و اعلام […]