کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

650,000
650,000
100,000
400,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

750,000
750,000
120,000
400,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

790,000
790,000
130,000
400,000

سی نور مشهد   صبحانه

800,000
800,000
130,000
400,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

820,000
820,000
130,000
400,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,260,000
1,260,000
280,000
400,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,340,000
1,340,000
310,000
400,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,380,000
1,380,000
330,000
400,000

تاریخ های برگزاری تور

کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 650,000
 • شب اضافه: 100,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 750,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 790,000
 • سه تخته: 790,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 800,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 130,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,260,000
 • سه تخته: 1,260,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • شب اضافه: 330,000
 • کودک بدون تخت: 400,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 3شب و 4روز اقامت 
 • صبحانه،ناهار،شام (طبق سرویس هتل)
 • قطار رفت و برگشت

توضیحات