پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

720,000
710,000
710,000
460,000

سی نور مشهد   صبحانه

940,000
940,000
910,000
460,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,070,000
1,070,000
1,060,000
460,000

تارا مشهد   صبحانه

1,210,000
1,190,000
1,190,000
460,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,380,000
1,380,000
1,360,000
460,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

1,555,000
1,555,000
1,510,000
460,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت

1,710,000
1,660,000
1,660,000
460,000

درویشی مشهد   صبحانه

1,850,000
1,810,000
1,810,000
460,000

تاریخ های برگزاری تور

پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 720,000
 • سه تخته: 710,000
 • کودک با تخت: 710,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 940,000
 • سه تخته: 940,000
 • کودک با تخت: 910,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,070,000
 • سه تخته: 1,070,000
 • کودک با تخت: 1,060,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,190,000
 • کودک با تخت: 1,190,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 1,380,000
 • سه تخته: 1,380,000
 • کودک با تخت: 1,360,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 1,555,000
 • سه تخته: 1,555,000
 • کودک با تخت: 1,510,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 1,710,000
 • سه تخته: 1,660,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,810,000
 • کودک با تخت: 1,810,000
 • کودک بدون تخت: 460,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار 4 تخته رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10درصد هزینه بلیت می باشد.