پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,550,000
1,750,000
1,750,000
1,100,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,850,000
2,050,000
2,050,000
1,100,000

تارا مشهد   صبحانه

2,070,000
2,270,000
2,250,000
1,100,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار یا شام

2,100,000
2,300,000
2,250,000
1,100,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,330,000
2,530,000
2,500,000
1,100,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

2,600,000
2,750,000
2,750,000
1,100,000

جواد مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,700,000
2,900,000
2,850,000
1,100,000

مدینه الرضا مشهد   صبحانه

2,745,000
2,900,000
2,900,000
1,100,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ناهار،شامترانسفر رفت و برگشت

2,830,000
3,000,000
3,000,000
1,100,000

تاریخ های برگزاری تور

پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 1,550,000
 • سه تخته: 1,750,000
 • کودک با تخت: 1,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 2,050,000
 • کودک با تخت: 2,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تارا
 • دو تخته: 2,070,000
 • سه تخته: 2,270,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • کودک با تخت: 2,250,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,330,000
 • سه تخته: 2,530,000
 • کودک با تخت: 2,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 2,600,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 2,700,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مدینه الرضا
 • دو تخته: 2,745,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,830,000
 • سه تخته: 3,000,000
 • کودک با تخت: 3,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 3شب و 4روز اقامت همراه با صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)
 • ترانسفر

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.