ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

ساسان شیراز

680,000
660,000
660,000
450,000

ارگ شیراز

900,000
900,000
900,000
450,000

آریو برزن شیراز

950,000
950,000
900,000
450,000

چمران شیراز

1,340,000
1,340,000
1,300,000
450,000

بزرگ شیراز

1,570,000
1,550,000
1,550,000
450,000

تاریخ های برگزاری تور

ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ساسان
 • دو تخته: 680,000
 • سه تخته: 660,000
 • کودک با تخت: 660,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 900,000
 • سه تخته: 900,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 950,000
 • سه تخته: 950,000
 • کودک با تخت: 900,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,340,000
 • سه تخته: 1,340,000
 • کودک با تخت: 1,300,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,570,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • کودک با تخت: 1,550,000
 • کودک بدون تخت: 450,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10درصد هزینه بلیت می باشد.