آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

آپادانا بندرعباس

1,300,000
1,280,000
1,280,000
500,000

ایران بندرعباس

1,300,000
1,270,000
262,000
500,000

هما بندرعباس

1,740,000
1,740,000
1,700,000
500,000

تاریخ های برگزاری تور

آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,280,000
 • کودک با تخت: 1,280,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,300,000
 • سه تخته: 1,270,000
 • کودک با تخت: 262,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,740,000
 • سه تخته: 1,740,000
 • کودک با تخت: 1,700,000
 • کودک بدون تخت: 500,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • مسافر1شب در مسیر رفت و یک شب در مسیر برگشت در قطار اقامت دارد.
 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10درصد هزینه بلیت می باشد.