ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

ایران بندرعباس

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,950,000

آپادانا بندرعباس

2,430,000
2,430,000
2,400,000
1,950,000

هما بندرعباس

2,850,000
2,850,000
2,800,000
1,950,000

تاریخ های برگزاری تور

ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,430,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان می باشد.