انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

3,400,000
3,400,000
3,400,000
1,950,000

سارینا مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

سارینا مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

انقلاب مشهد

2,950,000
2,950,000
2,950,000
1,950,000

تاریخ های برگزاری تور

انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 3,400,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 3,400,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 3,400,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 3,400,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 3,400,000
 • سه تخته: 3,400,000
 • کودک با تخت: 3,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سارینا
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
انقلاب
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,950,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 3شب و 4روز اقامت
 • صبحانه بوفه،ناهار،شام

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال 350.000 تومان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.