تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

2,850,000
2,750,000
2,850,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,150,000
2,950,000
3,150,000
1,990,000

شایگان کیش

4,050,000
3,700,000
4,050,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

4,350,000
3,900,000
4,050,000
1,990,000

تعطیلات کیش

4,000,000
3,750,000
3,750,000
1,990,000

آرامیس کیش

4,450,000
4,050,000
4,050,000
1,990,000

شایگان کیش

5,650,000
5,000,000
5,000,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,950,000
5,200,000
5,200,000
1,990,000

تعطیلات کیش

4,000,000
3,750,000
3,750,000
1,990,000

آرامیس کیش

4,450,000
4,050,000
4,050,000
1,990,000

شایگان کیش

5,650,000
5,000,000
5,000,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,950,000
5,200,000
5,200,000
1,990,000

تعطیلات کیش

4,000,000
3,750,000
3,750,000
1,990,000

آرامیس کیش

4,450,000
4,050,000
4,050,000
1,990,000

شایگان کیش

5,650,000
5,000,000
5,000,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,950,000
5,200,000
5,200,000
1,990,000

تعطیلات کیش

4,000,000
3,750,000
3,750,000
1,990,000

آرامیس کیش

4,450,000
4,050,000
4,050,000
1,990,000

شایگان کیش

5,650,000
5,000,000
5,000,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,950,000
5,200,000
5,200,000
1,990,000

تعطیلات کیش

4,000,000
3,750,000
3,750,000
1,990,000

آرامیس کیش

4,450,000
4,050,000
4,050,000
1,990,000

شایگان کیش

5,650,000
5,000,000
5,000,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,950,000
5,200,000
5,200,000
1,990,000

تعطیلات کیش

3,500,000
3,350,000
3,350,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,950,000
3,650,000
3,650,000
1,990,000

شایگان کیش

5,150,000
4,600,000
4,600,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,450,000
4,800,000
4,800,000
1,990,000

تعطیلات کیش

3,500,000
3,350,000
3,350,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,950,000
3,650,000
3,650,000
1,990,000

شایگان کیش

5,150,000
4,600,000
4,600,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,450,000
4,800,000
4,800,000
1,990,000

تعطیلات کیش

3,500,000
3,350,000
3,350,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,950,000
3,650,000
3,650,000
1,990,000

شایگان کیش

5,150,000
4,600,000
4,600,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,450,000
4,800,000
4,800,000
1,990,000

تعطیلات کیش

3,500,000
3,350,000
3,350,000
1,990,000

آرامیس کیش

3,950,000
3,650,000
3,650,000
1,990,000

شایگان کیش

5,150,000
4,600,000
4,600,000
1,990,000

آرامیس پلاس کیش

5,450,000
4,800,000
4,800,000
1,990,000

تاریخ های برگزاری تور

تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,750,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,150,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 3,150,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 4,050,000
 • سه تخته: 3,700,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 4,350,000
 • سه تخته: 3,900,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,000,000
 • سه تخته: 3,750,000
 • کودک با تخت: 3,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 4,450,000
 • سه تخته: 4,050,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,650,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,950,000
 • سه تخته: 5,200,000
 • کودک با تخت: 5,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,000,000
 • سه تخته: 3,750,000
 • کودک با تخت: 3,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 4,450,000
 • سه تخته: 4,050,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,650,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,950,000
 • سه تخته: 5,200,000
 • کودک با تخت: 5,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,000,000
 • سه تخته: 3,750,000
 • کودک با تخت: 3,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 4,450,000
 • سه تخته: 4,050,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,650,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,950,000
 • سه تخته: 5,200,000
 • کودک با تخت: 5,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,000,000
 • سه تخته: 3,750,000
 • کودک با تخت: 3,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 4,450,000
 • سه تخته: 4,050,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,650,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,950,000
 • سه تخته: 5,200,000
 • کودک با تخت: 5,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 4,000,000
 • سه تخته: 3,750,000
 • کودک با تخت: 3,750,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 4,450,000
 • سه تخته: 4,050,000
 • کودک با تخت: 4,050,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,650,000
 • سه تخته: 5,000,000
 • کودک با تخت: 5,000,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,950,000
 • سه تخته: 5,200,000
 • کودک با تخت: 5,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 3,500,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,950,000
 • سه تخته: 3,650,000
 • کودک با تخت: 3,650,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 4,600,000
 • کودک با تخت: 4,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,450,000
 • سه تخته: 4,800,000
 • کودک با تخت: 4,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 3,500,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,950,000
 • سه تخته: 3,650,000
 • کودک با تخت: 3,650,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 4,600,000
 • کودک با تخت: 4,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,450,000
 • سه تخته: 4,800,000
 • کودک با تخت: 4,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 3,500,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,950,000
 • سه تخته: 3,650,000
 • کودک با تخت: 3,650,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 4,600,000
 • کودک با تخت: 4,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,450,000
 • سه تخته: 4,800,000
 • کودک با تخت: 4,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
تعطیلات
 • دو تخته: 3,500,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس
 • دو تخته: 3,950,000
 • سه تخته: 3,650,000
 • کودک با تخت: 3,650,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایگان
 • دو تخته: 5,150,000
 • سه تخته: 4,600,000
 • کودک با تخت: 4,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آرامیس پلاس
 • دو تخته: 5,450,000
 • سه تخته: 4,800,000
 • کودک با تخت: 4,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,990,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 3شب و 4روز اقامت
 • صبحانه،ناهار
 • ترانسفر استقبال

توضیحات

 • تمامی نرخ ها به تومان می باشد.
 • تور بصورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
 • نرخ کودک زیر2سال 350.000 تومان می باشد.
 • ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.