کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,690,000
1,680,000
1,660,000
1,250,000

فردوس مشهد   صبحانه

1,810,000
1,800,000
1,800,000
1,250,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,860,000
1,850,000
1,850,000
1,250,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

1,885,000
1,880,000
1,880,000
1,250,000

سی نور مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,250,000

ایران مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,210,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

2,230,000
2,200,000
2,200,000
1,250,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,250,000
2,225,000
2,225,000
1,250,000

درویشی مشهد   صبحانه،ترانسفر به حرم

2,625,000
2,600,000
2,600,000
1,250,000

تاریخ های برگزاری تور

کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,680,000
 • کودک با تخت: 1,660,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
فردوس
 • دو تخته: 1,810,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • کودک با تخت: 1,800,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 1,860,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • کودک با تخت: 1,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 1,885,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • کودک با تخت: 1,880,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 2,210,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 2,230,000
 • سه تخته: 2,200,000
 • کودک با تخت: 2,200,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 2,250,000
 • سه تخته: 2,225,000
 • کودک با تخت: 2,225,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 2,625,000
 • سه تخته: 2,600,000
 • کودک با تخت: 2,600,000
 • کودک بدون تخت: 1,250,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 3شب و 4روز اقامت 
 • پرواز رفت و برگشت
 • صبحانه،ناهار،شام(طبق سرویس هتل)
 • ترانسفر

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.