پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

پاویون مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,430,000
2,400,000
2,400,000
1,850,000

جواهر شرق مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,850,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

کوثر مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,880,000
2,850,000
2,850,000
1,850,000

سی نور مشهد   صبحانه

2,950,000
2,900,000
2,900,000
1,850,000

سهند مشهد   صبحانه،ناهار،شام

2,990,000
2,950,000
2,950,000
1,850,000

کیانا مشهد   صبحانه،ناهار،شام

3,100,000
3,100,000
3,300,000
1,850,000

قصر طلایی مشهد   صبحانه

3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,850,000

جواد مشهد   صبحانه

3,390,000
3,350,000
3,350,000
1,850,000

الماس2 مشهد   صبحانه،ترانسفر رفت و برگشت،ترانسفر به حرم

3,480,000
3,450,000
3,450,000
1,850,000

درویشی مشهد   صبحانه

3,550,000
3,500,000
3,500,000
1,850,000

تاریخ های برگزاری تور

پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پاویون
 • دو تخته: 2,430,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • کودک با تخت: 2,400,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواهر شرق
 • دو تخته: 2,850,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کوثر
 • دو تخته: 2,880,000
 • سه تخته: 2,850,000
 • کودک با تخت: 2,850,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سی نور
 • دو تخته: 2,950,000
 • سه تخته: 2,900,000
 • کودک با تخت: 2,900,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سهند
 • دو تخته: 2,990,000
 • سه تخته: 2,950,000
 • کودک با تخت: 2,950,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
کیانا
 • دو تخته: 3,100,000
 • سه تخته: 3,100,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
قصر طلایی
 • دو تخته: 3,300,000
 • سه تخته: 3,300,000
 • کودک با تخت: 3,300,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
جواد
 • دو تخته: 3,390,000
 • سه تخته: 3,350,000
 • کودک با تخت: 3,350,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الماس2
 • دو تخته: 3,480,000
 • سه تخته: 3,450,000
 • کودک با تخت: 3,450,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
درویشی
 • دو تخته: 3,550,000
 • سه تخته: 3,500,000
 • کودک با تخت: 3,500,000
 • کودک بدون تخت: 1,850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

توضیحات