شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

شباویز کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,950,000
1,930,000
1,930,000
1,700,000

سوئیت ارم کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

1,990,000
1,970,000
1,970,000
1,700,000

گلدیس کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,100,000
2,070,000
2,070,000
1,700,000

ارم بزرگ کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

2,350,000
2,320,000
2,320,000
1,700,000

پارمیس کیش   صبحانه ترانسفر رفت و برگشت ميوه چاي نسکافه آب معدني در اتاق

2,690,000
2,670,000
2,670,000
1,700,000

شایان کیش   صبحانه،ترانسفر رفت

3,250,000
3,220,000
3,220,000
1,700,000

دریایی ترنج کیش   صبحانه،ناهار،واليبال ساحلي،ترانسفر رفت و برگشت،سرويس به مراکز خريد،استخر و سوناي بخار و جکوزي سالن بيليارد و بازي

6,590,000
6,550,000
6,550,000
1,700,000

تاریخ های برگزاری تور

شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شباویز
 • دو تخته: 1,950,000
 • سه تخته: 1,930,000
 • کودک با تخت: 1,930,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سوئیت ارم
 • دو تخته: 1,990,000
 • سه تخته: 1,970,000
 • کودک با تخت: 1,970,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
گلدیس
 • دو تخته: 2,100,000
 • سه تخته: 2,070,000
 • کودک با تخت: 2,070,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم بزرگ
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,320,000
 • کودک با تخت: 2,320,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارمیس
 • دو تخته: 2,690,000
 • سه تخته: 2,670,000
 • کودک با تخت: 2,670,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
شایان
 • دو تخته: 3,250,000
 • سه تخته: 3,220,000
 • کودک با تخت: 3,220,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
دریایی ترنج
 • دو تخته: 6,590,000
 • سه تخته: 6,550,000
 • کودک با تخت: 6,550,000
 • کودک بدون تخت: 1,700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 3شب و 4روز اقامت
 • صبحانه،ناهار (طبق سرویس هتل)
 • ترانسفر

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.