نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

نخل زرین قشم

2,350,000
2,300,000
110,000
2,100,000

الوند قشم

2,440,000
2,400,000
180,000
2,100,000

رویال قشم

2,480,000
2,400,000
190,000
2,100,000

آتامان قشم

2,900,000
2,650,000
390,000
2,100,000

تاریخ های برگزاری تور

نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نخل زرین
 • دو تخته: 2,350,000
 • سه تخته: 2,300,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
الوند
 • دو تخته: 2,440,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
رویال
 • دو تخته: 2,480,000
 • سه تخته: 2,400,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتامان
 • دو تخته: 2,900,000
 • سه تخته: 2,650,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 2,100,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 2شب و 3روز اقامت
 • پرواز رفت و برگشت
 • صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.