سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

سنتی مظفر یزد

1,650,000
1,620,000
290,000
1,300,000

لاله یزد

1,750,000
1,730,000
320,000
1,300,000

ارگ جدید یزد

1,830,000
1,800,000
350,000
1,300,000

باغ مشیرالممالک یزد

1,850,000
1,820,000
390,000
1,300,000

داد یزد

1,940,000
1,900,000
410,000
1,300,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 1,650,000
 • سه تخته: 1,620,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 1,750,000
 • سه تخته: 1,730,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,830,000
 • سه تخته: 1,800,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
باغ مشیرالممالک
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,820,000
 • شب اضافه: 390,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,900,000
 • شب اضافه: 410,000
 • کودک بدون تخت: 1,300,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.