سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

سنتی مظفر یزد

850,000
820,000
180,000
650,000

لاله یزد

930,000
900,000
220,000
650,000

ارگ جدید یزد

1,050,000
1,030,000
260,000
650,000

داد یزد

1,090,000
1,060,000
270,000
650,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی مظفر
 • دو تخته: 850,000
 • سه تخته: 820,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لاله
 • دو تخته: 930,000
 • سه تخته: 900,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ جدید
 • دو تخته: 1,050,000
 • سه تخته: 1,030,000
 • شب اضافه: 260,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
داد
 • دو تخته: 1,090,000
 • سه تخته: 1,060,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 650,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • وسیله نقلیه رفت قطار و برگشت هواپیما
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10درصد هزینه بلیت می باشد.