سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

سنتی اصفهان

500,000
480,000
350,000
150,000

ماهان اصفهان

530,000
500,000
290,000
150,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

595,000
570,000
370,000
150,000

آوین اصفهان

650,000
620,000
310,000
150,000

آسمان اصفهان

730,000
710,000
520,000
150,000

پارسیان کوثر اصفهان

750,000
720,000
350,000
150,000

عباسی اصفهان

820,000
800,000
400,000
150,000

تاریخ های برگزاری تور

سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی
 • دو تخته: 500,000
 • سه تخته: 480,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ماهان
 • دو تخته: 530,000
 • سه تخته: 500,000
 • شب اضافه: 290,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 595,000
 • سه تخته: 570,000
 • شب اضافه: 370,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آوین
 • دو تخته: 650,000
 • سه تخته: 620,000
 • شب اضافه: 310,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آسمان
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 710,000
 • شب اضافه: 520,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 750,000
 • سه تخته: 720,000
 • شب اضافه: 350,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
عباسی
 • دو تخته: 820,000
 • سه تخته: 800,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 150,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت
 • صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 10درصد هزینه بلیت می باشد.