لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

لطفعلی خان شیراز

1,870,000
1,850,000
110,000
1,750,000

ارم شیراز

1,900,000
1,880,000
120,000
1,750,000

ارگ شیراز

1,925,000
1,895,000
135,000
1,750,000

آریو برزن شیراز

1,940,000
1,910,000
180,000
1,750,000

چمران شیراز

2,040,000
2,000,000
280,000
1,750,000

بزرگ شیراز

2,150,000
2,110,000
380,000
1,750,000

تاریخ های برگزاری تور

لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,870,000
 • سه تخته: 1,850,000
 • شب اضافه: 110,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارم
 • دو تخته: 1,900,000
 • سه تخته: 1,880,000
 • شب اضافه: 120,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,925,000
 • سه تخته: 1,895,000
 • شب اضافه: 135,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,940,000
 • سه تخته: 1,910,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 2,040,000
 • سه تخته: 2,000,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 2,150,000
 • سه تخته: 2,110,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,750,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همرا با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 200.000 تومان می باشد.