آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

آپادانا بندرعباس

1,250,000
1,220,000
140,000
850,000

ایران بندرعباس

1,330,000
1,300,000
150,000
850,000

هما بندرعباس

1,450,000
1,430,000
190,000
850,000

آتیلار بندرعباس

1,600,000
1,550,000
230,000
850,000

تاریخ های برگزاری تور

آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,250,000
 • سه تخته: 1,220,000
 • شب اضافه: 140,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,330,000
 • سه تخته: 1,300,000
 • شب اضافه: 150,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,430,000
 • شب اضافه: 190,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آتیلار
 • دو تخته: 1,600,000
 • سه تخته: 1,550,000
 • شب اضافه: 230,000
 • کودک بدون تخت: 850,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت
 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان می باشد.