خانه مرشدی کاشان

580,000
260,000
180,000
200,000

نگارستان کاشان

640,000
310,000
180,000
200,000

مهینستان راهب کاشان

730,000
400,000
280,000
200,000

سرای عامری ها کاشان

810,000
0
360,000
200,000

خانه مرشدی کاشان

580,000
260,000
180,000
200,000

نگارستان کاشان

640,000
310,000
180,000
200,000

مهینستان راهب کاشان

730,000
400,000
280,000
200,000

سرای عامری ها کاشان

810,000
0
360,000
200,000

خانه مرشدی کاشان

580,000
260,000
180,000
200,000

نگارستان کاشان

640,000
310,000
180,000
200,000

مهینستان راهب کاشان

730,000
400,000
280,000
200,000

سرای عامری ها کاشان

810,000
0
360,000
200,000

خانه مرشدی کاشان

580,000
260,000
180,000
200,000

نگارستان کاشان

640,000
310,000
180,000
200,000

مهینستان راهب کاشان

730,000
400,000
280,000
200,000

سرای عامری ها کاشان

810,000
0
360,000
200,000

خانه مرشدی کاشان

580,000
260,000
180,000
200,000

نگارستان کاشان

640,000
310,000
180,000
200,000

مهینستان راهب کاشان

730,000
400,000
280,000
200,000

سرای عامری ها کاشان

810,000
0
360,000
200,000

تاریخ های برگزاری تور

خانه مرشدی
 • دو تخته: 580,000
 • سه تخته: 260,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نگارستان
 • دو تخته: 640,000
 • سه تخته: 310,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مهینستان راهب
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 400,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سرای عامری ها
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 0
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خانه مرشدی
 • دو تخته: 580,000
 • سه تخته: 260,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نگارستان
 • دو تخته: 640,000
 • سه تخته: 310,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مهینستان راهب
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 400,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سرای عامری ها
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 0
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خانه مرشدی
 • دو تخته: 580,000
 • سه تخته: 260,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نگارستان
 • دو تخته: 640,000
 • سه تخته: 310,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مهینستان راهب
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 400,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سرای عامری ها
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 0
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خانه مرشدی
 • دو تخته: 580,000
 • سه تخته: 260,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نگارستان
 • دو تخته: 640,000
 • سه تخته: 310,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مهینستان راهب
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 400,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سرای عامری ها
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 0
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
خانه مرشدی
 • دو تخته: 580,000
 • سه تخته: 260,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نگارستان
 • دو تخته: 640,000
 • سه تخته: 310,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
مهینستان راهب
 • دو تخته: 730,000
 • سه تخته: 400,000
 • شب اضافه: 280,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سرای عامری ها
 • دو تخته: 810,000
 • سه تخته: 0
 • شب اضافه: 360,000
 • کودک بدون تخت: 200,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • قطار رفت و برگشت
 • 1 شب اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 30.000 تومان می باشد.