لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

لطفعلی خان شیراز

1,445,000
1,400,000
160,000
980,000

سنتی وکیل شیراز

1,460,000
1,400,000
180,000
980,000

ارگ شیراز

1,475,000
1,420,000
195,000
980,000

آریو برزن شیراز

1,540,000
1,465,000
220,000
980,000

چمران شیراز

1,690,000
1,630,000
320,000
980,000

بزرگ شیراز

1,920,000
1,790,000
420,000
980,000

تاریخ های برگزاری تور

لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
لطفعلی خان
 • دو تخته: 1,445,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
سنتی وکیل
 • دو تخته: 1,460,000
 • سه تخته: 1,400,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ارگ
 • دو تخته: 1,475,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 195,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آریو برزن
 • دو تخته: 1,540,000
 • سه تخته: 1,465,000
 • شب اضافه: 220,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
چمران
 • دو تخته: 1,690,000
 • سه تخته: 1,630,000
 • شب اضافه: 320,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
بزرگ
 • دو تخته: 1,920,000
 • سه تخته: 1,790,000
 • شب اضافه: 420,000
 • کودک بدون تخت: 980,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • وسیله نقلیه رفت قطار و برگشت هواپیما
 • 3شب و 4 روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.