نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

نقش جهان اصفهان

1,010,000
980,000
160,000
700,000

اصفهان اصفهان

1,080,000
1,050,000
180,000
700,000

پیروزی اصفهان

1,160,000
1,140,000
200,000
700,000

پارسیان عالی قاپو اصفهان

1,210,000
1,170,000
270,000
700,000

پارسیان کوثر اصفهان

1,240,000
1,200,000
400,000
700,000

تاریخ های برگزاری تور

نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
نقش جهان
 • دو تخته: 1,010,000
 • سه تخته: 980,000
 • شب اضافه: 160,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
اصفهان
 • دو تخته: 1,080,000
 • سه تخته: 1,050,000
 • شب اضافه: 180,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پیروزی
 • دو تخته: 1,160,000
 • سه تخته: 1,140,000
 • شب اضافه: 200,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان عالی قاپو
 • دو تخته: 1,210,000
 • سه تخته: 1,170,000
 • شب اضافه: 270,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
پارسیان کوثر
 • دو تخته: 1,240,000
 • سه تخته: 1,200,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 700,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • وسیله نقلیه رفت قطار و برگشت هواپیما
 • 2 شب و 3 روز اقامت همراه با صبحانه

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.