آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

آپادانا بندرعباس

1,450,000
1,420,000
380,000
1,050,000

ایران بندرعباس

1,510,000
1,500,000
400,000
1,050,000

هما بندرعباس

1,850,000
1,830,000
750,000
1,050,000

تاریخ های برگزاری تور

آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
آپادانا
 • دو تخته: 1,450,000
 • سه تخته: 1,420,000
 • شب اضافه: 380,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
ایران
 • دو تخته: 1,510,000
 • سه تخته: 1,500,000
 • شب اضافه: 400,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931
هما
 • دو تخته: 1,850,000
 • سه تخته: 1,830,000
 • شب اضافه: 750,000
 • کودک بدون تخت: 1,050,000
تماس جهت رزرو تور 021-74931

خدمات تور

 • 2شب و 3روز اقامت همراه با صبحانه
 • رفت پرواز و برگشت قطار

توضیحات

 • تور به صورت چارتر بوده و هزینه پرداخت شده غیرقابل استرداد است.
 • امکان رزرو سایر هتل‌ها به درخواست مسافر وجود دارد.
 • طبق قوانین هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، تحویل محل اقامت و اتاق ساعت 14:00 و تخلیه آن ساعت 12:00 صورت می‌گیرد.
 • نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.