• قیمت: 950.000 تومان
  • مدت : 2شب و 3 روز/ 3 شب و 4 روز

هتل

2 تخته

3 تخته

2 شب

3 شب

2 شب

3 شب

ارم

985.000 تومان

950.000 تومان

ندارد

ندارد

ارگ

985.000 تومان

960.000 تومان

1.100.000 تومان

1.050.000 تومان

آریو برزن

1.090.000 تومان

1.020.000 تومان

1.270.000 تومان

1.165.000 تومان

پارس

1.270.000 تومان

1.200.000 تومان

1.470.000 تومان

1.300.000 تومان

زندیه

1.370.000 تومان

1.090.000 تومان

1.460.000 تومان

1.340.000 تومان

بزرگ

1.440.000 تومان

1.035.000 تومان

1.780.000 تومان

1.320.000 تومان

چمران

1.780.000 تومان

1.310.000 تومان

1.610.000 تومان

1.510.000 تومان

 
خدمات: بلیط رفت و برگشت – صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت – 3 گشت نیمروزی – پرداخت ورودیه ها

احتمال افزایش نرخ تور بر اساس انتخاب روز و تاریخ وجود دارد.