یک میلیون گردشگری چینی در ایران

سفر یک میلیون گردشگر چینی به ایران   مطابق با گزارشی که از آقای احد محمدی رئیس انجمن دوستی جمهوری […]